Η Ρωσία διαλύει τη μεγαλύτερη οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων της χώρας

0
MOSCOW REGION, RUSSIA – FEBRUARY 17, 2021: Russia’s President Vladimir Putin is seen in his office in Novo-Ogaryovo during a video-conference meeting with State Duma faction leaders. Mikhail Klimentyev/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ âèäåîêîíôåðåíöèè ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ôðàêöèé Ãîñäóìû ÐÔ â ðåçèäåíöèè Íîâî-Îãàðåâî. Ìèõàèë Êëèìåíòüåâ/ÒÀÑÑ

«Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας διέταξε το μεσημέρι της Τρίτης το κλείσιμο της Memorial, της παλαιότερης και πιο διάσημης οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα της χώρας, με την κατηγορία του ξένου πράκτορα.

Αυτό είναι ένα άλλο βήμα, και ιδιαίτερα οξύ, στην εκστρατεία καταστολής που διεξάγουν οι ρωσικές αρχές εναντίον ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατά των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και κατά των υποστηρικτών της αντιπολίτευσης, όπως επισημαίνει ισραηλινό δημοσίευμα (ynet.co.il) H Memorial χαρακτηρίστηκε ως «ξένος πράκτορας» ήδη από το 2016. Βάσει αυτού του ορισμού, υποβλήθηκε σε πιο σχολαστική κριτική από τη ρωσική κυβέρνηση και του δόθηκε αρνητική ετικέτα που σχετίζεται με προδοσία.

Στο αίτημα για το κλείσιμο της οργάνωσης, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι παραβίασε επανειλημμένα κανονισμούς που της απαιτούσαν να επισημαίνει τον εαυτό του ως ξένο πράκτορα, συμπεριλαμβανομένων των αναρτήσεων που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ότι αντ’ αυτού προσπάθησε να κρύψει τον ορισμό της ως τέτοιου.

Η Memorial ιδρύθηκε τα τελευταία χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης και στα χρόνια της δραστηριότητάς της επικεντρώθηκε στην τεκμηρίωση των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στη σταλινική εποχή, έχει παραρτήματα τόσο στο εσωτερικό της Ρωσία, όσο και στο εξωτερικό. Επιπλέον, εμπλέκεται πολύ στα κατορθώματα της υπηρεσίας πληροφοριών της KGB, στην οποία υπηρετούσε ο σημερινός πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Πρόσφατα, η οργάνωση δημοσίευε περί καταστολής του καθεστώτος Πούτιν εναντίον της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα, εξάλλου, με το Ria Novosti  που επικαλείται την εισαγγελία, το η Memorial διαστρεβλώνει τη μνήμη του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου και «δημιουργεί μια ψευδή εικόνα της ΕΣΣΔ ως τρομοκρατικού κράτους». Και λόγω της έλλειψης σημάνσεων, οι Ρώσοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν κριτικά τα δημοσιευμένα άρθρα και μπορούν να σχηματίσουν αρνητική γνώμη, ανέφερε η εποπτική αρχή.

echedoros-a.gr

Σχολιάστε

Please enter your comment!
Please enter your name here